Öncelikle alınacak olan konutun tapusunun olup olmadığına ve kat mülkiyetine geçilip geçilmediğine bakılır. Konutun ait olduğu bölgenin Tapu Sicil Müdürlüğü´nden alınacak olan konutun tapu kayıtlarında ipotek, haciz ya da kısıtlayıcı bir durum olup olmadığı kontrol edilir.Konutun ait olduğu ilçe/belde varsa büyükşehir belediyesinden alınacak olan konutun pafta, ada, parsel numaraları belirtilerek planlardaki durumu ve bölgenin jeolojik yapısı öğrenilir. Bilgiler tamamlanınca tapudan satış gerçekleşir. Noterden yapılan satışlar tapuda geçerli değildir.

A. Taşınmazını Kiraya Verecek Olan Kimseye Öneriler
1) Kira akdini düzenlemeden ve imzalamadan önce mutlaka bir avukata danışın.
2) Mutlaka tahliye taahhüdü alın: Tahliye taahhüdü kira akdinden sonraki tarihi taşımalıdır. Ancak mümkünse düzenleme ve tahliye tarihinin boş olması daha iyidir.
3) Tahliye tarihinde tahliye edilmezse cezai şart ödeneceğini belirtin.
4) Başkaca hususlar için de cezai şart öngörün ve cezai şartın miktarını ve her yıl için nasıl ve ne kadar artacağını açıkça belirtin.
5) Her ayın kirasının nasıl ve hangi adreste ödeneceğini açıkça belirtin.
6) Kiralardan birisinin ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde tüm kira alacaklarının muaccel olacağını kira sözleşmesine yazın.
7) Her yıl için ayrı ayrı senet alın, kiralar ödendikçe senetleri iptal eder¬siniz.
8) Mutlaka nakit teminat alın ve kefil isteyin. Teminat olarak nakit yerine senet alıyorsanız, düzenleme tarihi ve miktarı boş olsun, ayrıca nama yazılı değil hamiline olsun.
9) Kira artış oranını net olarak, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtin.
10) Kira süresi sonunda anahtarın ve kiraya konu yerin bir tutanakla teslim edilmesi gerektiğini yazın.
11) Kiralanan yerde bulunan demirbaşları markaları ve modelleri ile bera¬ber kira sözleşmesine yazın. Kiralananda yapılacak tadilatların kira süresi so¬nunda aynen bir bedel ödenmeden kiralayana kalacağını belirtin. Konut kiralarında belirli bir süre önceden ihtarname çekmezseniz kiranın kendiliğinden yenilenmiş sayılacağını ve tahliye ettiremeyeceğinizi unutmayın.
 
B. Kiracıya Öneriler
Kiralayacağınız konutu mutlaka yerinde görün, çevresine, o bölgedeki sosyal ve ekonomik yaşama dikkat edin. İşyerinize ulaşım imkânlarını araştırın. Hatta gerekirse işyerinize ulaşımı deneyin. Okula gidecek çocuklarınız varsa, eğitim imkân ve kalitesini araştırın. Okula ulaşım imkânlarına bakın. Evin mut¬laka içine bakın. Manzarasına bakın. İçinde kırık ve tamiri gereken yerler varsa ev sahibine bunları tek tek belirtin. Gerekirse tamiratı ev sahibinin yaptır¬masını veya sizin tarafından kiradan düşmek kaydıyla yapılacağını belirtin. Yazılı bir kira sözleşmesi mutlaka yapın. Bu sözleşmenin imzalı bir örne¬ğini kira süresince mutlaka saklayın.
 
Ev sahibine ulaşabileceğiniz adres ve telefonları alın. Kira sözleşmesinin tapuya şerh edileceği yönünde sözleşmeye hüküm koymakta yarar vardır. Kirayı tapuya şerh ettirmek sizi taşınmazın satılması halinde yeni alıcıya karşı koruyacaktır. Gayrimenkul satılsa dahi tahliye zorunda kalmazsınız. 

Gerekli Belgeler 
• Satılması istenilen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi yoksa taşınmazın ada, parsel numarasını belirtir belge, hiçbiri yok ise malikin sözlü beyanı, 
• Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları, 
• Talep, malîkin temsilcisinden geliyor ise temsile ilişkin belge ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, bir adet vesikalık fotoğrafı ve temsilciliklerine ait belge (vekâletname), alıcılar arasında da bizzat işleme katılmayan var ise aynı belgeler, 
• Satıcının bir, alıcının iki adet, son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları, 
• Satış bedelinin bir kısmı için kanuni ipotek tesis edilecek ise satıcının ayrıca bir fotoğrafı gereklidir. 
 
İşlemin Mali Yönü 
• Her yıl artırılan emlâk vergisi değerinden az olmamak üzere ve yeniden değerleme oranı da eklenerek beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı binde 16,5 oranında tapu harcı öder. 
• Taşınmazın satıcı tarafından varsa veraset ve intikal vergisi ilişiği kesilir. 
• Döner sermaye işletmesinde belirlenen tarifeye göre ücret ve eğitime katkı payı tahsil edilir. 
 
Emlak Beyannamesi Ve Vergisi 
Emlak vergi beyannamesi, her dört yılda bir genel beyan döneminde mükelleflerin bağlı bulundukları ilgili belediyelere verilir. Beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen bina arazi vergisi birinci taksiti beyan edilen aylarda (Mart, Nisan, Mayıs ayları içinde), ikinci taksiti de Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir, 

• Binanın projesi var mı? 
• Zemin etüdü yapılmış mı? (Zemin emniyet gerilmesi belirlenip katsayısına göre projesi yapılmış mı?) 
• Bina yapılırken deprem yönetmeliği dikkate alınmış mı? Hangi deprem yönetmeliğine göre yapılmış? 
• Projeler kim tarafından yapılmış ve bu projeler denetlenmiş mi? 
• Binanın ruhsatı, kullanım izni var mı? 
• Betonu elle karılarak mı, yoksa betoniyerle mi dökülmüş ya da hazır beton mu kullanılmış? 
• Yapının teknik uygulama sorumlusu kim, ilgili kişiler mi? 
• Kullanılan malzemeler standartlara uygun mu? Kum ve çakıl nereden gelmiş, kırma taş kul- lanılmış mı? (Deprem sonrasında binaların deniz kumuyla yapılması yanlış bir şey gibi gösterildi. Yanlış olan bu kuma kırma taş katmamaktır. Yoksa deniz kumu kullanılabilir.) 
• Yapıda kullanılan demirin özelliği nedir? Nervürlü mü, düz demir mi kullanılmış? Bu özellikler projeye uygun mu? 
• Bu demirler standartlara uygun mu? 
• Kullanılan betonun laboratuar deneyi var mı? 
• Proje ile yapı arasında paralellik sağlanmış mı?